samenstelling van de LMR

Dagelijks bestuur vanaf 1 juli 2020

• Rob Boerée, voorzitter
• Ron Bosman, secretaris

Leden:

  • Aldo Bouman
  • Leendert Jonker
  • Axel Möltgen
  • Marco Roos
  • Conny Broeyer
  • Liesbeth Havenaar
  • Ben Zech
  • Michel Maas
Rob Boerée (voorzitter)

Sinds 1976 woonachtig in Leiden. Econoom van opleiding en sindsdien mijn professionele carrière gewijd aan het realiseren van een duurzaam Nederland. De transitie naar een duurzame, CO2-neutrale energievoorziening is al die jaren mijn thema geweest. In diverse functies en rollen bij de Rijksoverheid heb ik dat gedaan, en tevens een periode als directeur van een adviesbureau. Vanaf 1999 tot en met 2014 gewerkt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en zijn rechtsvoorgangers. Laatstelijk als directeur Energie en Klimaat.
Na mijn afscheid mijn energie op mijn geliefde Leiden gericht, in de functie als voorzitter van de Leidse Milieuraad  en als voorzitter van Energiek Leiden. En recent als voorzitter van de (regio)-coöperatie Rijnland Energie.
Naast de energietransitie richt ik mij ook op de circulaire economie. Terug naar mijn roots als het ware. En uitdagend, vanwege de creativiteit en innovatie die dit onderwerp vraagt.

Ron Bosman (secetaris)

Mijn universitaire opleiding is chemie. Na mijn studie ben ik werkzaam geweest bij TNO in allerlei managementfuncties op vakgebieden zoals bodemonderzoek, bodemverontreiniging (veelal i.s.m. VROM), luchtonderzoek (stedelijk en mondiaal). Van 1997-2017 ben ik werkzaam geweest bij Rijkswaterstaat / Water, Verkeer en Leefomgeving. Ik hield mij onder andere bezig met de implementatie van de EU-Vogel- en Habitatrichtlijn bij Rijkswaterstaat en de ontwikkeling van Natura 2000 in Nederland i.s.m. het ministerie LNV. In latere jaren lag de focus op beheer en onderhoud van de Nederlandse grote wateren en waterkeringen en van (vaar)wegen. Ik ben lid van de VVM (Vereniging van Milieuprofessionals), Vlinderstichting, Natuurmonumenten, en het Zuid-Hollands Landschap.

Aldo Bouman

Na mijn studie Biologie aan de RU Leiden, specialisatie ecologie, trad ik als coördinator van het cluster Milieu-informatie en Monitoring in dienst van de DCMR Milieudienst Rijnmond. In dit cluster houd ik mij bezig met gegevensbeheer, kennismanagement, toepassing van informatie in diverse projecten, en met de samenwerking met partijen in de regio Rotterdam. Ik ben betrokken bij het Rotterdamse Klimaat Initiatief en heb hiervoor bij verschillende overheden en semi-overheden gewerkt, o.a. de provincie Zuid-Holland (> 10 jaar), Rijksuniversiteit Leiden, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland NV, provincie Gelderland, DHV Milieu en Infrastructuur BV, altijd op het gebied van groen, water en milieu.

Leendert Jonker (voorzitter tot december 2016)

Ik ben van oorsprong scheikundige, en ik heb vanaf 1973 functies vervuld bij verschillende overheidsorganisaties, meestal (mede) op het gebied van milieubeheer, zoals milieumedewerker VNG, toegevoegd milieu-inspecteur bij VROM, hoofd openbare werken en milieu van Rotterdam, directeur Milieu, Volkshuisvesting en Technische Voorzieningen van Zoetermeer. Een aantal jaren was ik secretaris-directeur van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Noord Holland. In de jaren ’70 was ik lid van de gemeenteraad van Leiden en de Staten van Zuid Holland voor de PvdA. Momenteel ben ik commissaris bij de Rabo-bank Leiden Katwijk, regent van het Hof Meermansburg in Leiden en bestuurslid van Energiek Leiden.

Axel Möltgen

Ik heb in Wuppertal architectuur en vervolgens ecologisch bouwen gestudeerd. In 2000 ben ik met mijn vrouw in Leiden komen wonen en werk sindsdien bij FARO architecten in Lisserbroek als architect / projectleider. Bij FARO heb ik aan het roer gestaan toen het bureau rond 2006 de duurzaamheid in energie en materiaal omarmde en vervolgens een van de koplopers op dit gebied werd. Ons eigen huis uit 1923 in Groenoord – Leiden Noord hebben we tot een zeer energiezuinig huis verbouwd. Jaarlijks laten we dat zien tijdens verschillende open dagen en informatie bijeenkomsten. Een vervolg hiervan is dat mijn vrouw en ik onze buren bij het verduurzamen van hun huis als wijkambassadeur voor de GOED campagne van de gemeente helpen. Sinds 2012 ben ik lid van de Leidse Milieuraad en heb bij diverse beleidsstukken geadviseerd. Stuk voor stuk dingen die ik kan doen om de wereld beter te maken.

Marco Roos

Van 1974 tot 1981 heb ik in Leiden biologie gestudeerd met als specialisatie tropische botanie. Vervolgens ben ik in Utrecht gepromoveerd en heb ik een aantal jaren gewerkt als staflid van de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie in Den Haag. In 1991 ben ik teruggekeerd naar Leiden, eerst als wetenschappelijke medewerker aan de universiteit en nu als onderwijs coördinator en onderzoeker van Naturalis. Mijn expertise ligt nu vooral op het terrein van Urbane biodiversiteit en ecologie, floristiek, en kustlandschappen. Altijd werkzaam geweest in het academisch onderzoek en onderwijs, probeer ik in mijn onderwijs zoveel mogelijk verbanden met de actualiteit, het maatschappelijke belang en de culturele en historische context aan te geven. Zo verzorg ik korte modules onder het motto Leer het Leidse Landschap Lezen. Vanuit mijn betrokkenheid bij stedelijke ontwikkelingen en biodiversiteit ben ik ook lid van de Adviesraad voor Groen en Natuur van de gemeente Oegstgeest, de Denktank Biodiversiteit van het Leidse Ommelanden programma, en ben ik actief betrokken geweest bij het Advies Leiden BioScience Park Biodivers aan de gemeente Leiden.

Conny Broeyer

Ik woon met veel plezier in totaal ruim 40 jaar in Leiden en zet mij graag in voor de stad. In allerlei organisaties actief of actief geweest naast mijn werk in Den Haag.

Na mijn opleiding tot onderwijskundige bij de Leidse universiteit ben ik aan het werk gegaan bij de Rijksoverheid. In mijn werk heb ik kennis en ervaring opgedaan met beleidsontwikkeling op verschillende beleidsterreinen. Eerst bij het ministerie van OCenW, daarna bij Economische Zaken en nu bij Infrastructuur en Waterstaat. Vooral bij mijn werk aan het verkeer- en vervoerbeleid zijn de bijdrage aan milieudoelen en het beperken van negatieve effecten op het milieu belangrijke aandachtspunten.

Vanuit Gemeenteraad en het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heb ik mij van 2002-2010 bezig gehouden met lokaal en regionaal beleid op het terrein van ruimtelijke ordening, groenbeleid, onderwijs en samenleving. Ook daarbij heb ik mijn kennis van onder meer het groenbeleid en het ruimtelijk beleid ontwikkeld.

Vanuit het bestuur van de Vrienden van het Singelpark, een van mijn vrijwilligersactiviteiten in de stad, heb ik mij 7 jaar sterk gemaakt voor de ontwikkeling van het Singelpark als groene long voor de binnenstad. Daarbij heb ik gemerkt dat natuur in de leefomgeving voor bewoners van grote waarde is en vind ik het belangrijk bewoners goed te betrekken bij het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Liesbeth Havenaar

Sinds 1991 ben ik woonachtig in Leiden, en sinds 2000 in de wijk Tuinstad – Staalwijk. Ik ben in Leiden terecht gekomen door mijn studie Scheikunde, moleculaire genetica. Na een master Milieumanagement (Universiteit Twente) ben ik nu al ruim twintig jaar werkzaam als milieuadviseur in het bedrijfsleven. Hierbij ondersteun ik bedrijven van MKB tot Multinationals (industrie, afvalverwerking, energiesector en dergelijke) op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Mijn affiniteit binnen de LMR, waar ik in 2020 lid van ben geworden, ligt bij afval en circulaire economie.

Ben Zech

Na m’n vroege jeugd in Zuid Afrika verhuisden we naar Nederland. Sindsdien wist ik vijf dingen zeker: ik wilde weer “terug”, veel buiten spelen, vond natuur fantastisch, wilde van alles met maar ook voor allerlei anderen ondernemen, en veel verschillende dingen doen en avonturen. Deze basis ingrediënten zijn gebleven en hebben tot op de dag van vandaag steeds m’n keuzen bepaald.

Ik ben in 1982 afgestudeerd in Leiden in het vak biologie met twee hoofdvakken – mariene ecologie en evolutiebiologie van insecten – en ik heb gegrasduind in culturele antropologie. Tijdens m’n studie was ik leraar biologie, en kroegwerker. Vlak erna kon ik “terug”.

In Mozambique deed ik een project m.b.t. mariene reservatenbescherming op een eiland, later in Zuid Afrika meegewerkt aan de Southern Africa Bird Atlas als vogelwaarnemer. Hierna werkte ik aan kustbosbeheer op Sumatra en een WWF marien bewustmakingsproject op de Duizend Eilanden ten noorden van Jakarta. Vervolgens als teamleider van een nationaal wetland- en kustbeheer programma 9 jaar in Kenya (via BZ). Als milieudiplomaat met bossen, wetlands en biodiversiteit als thema’s werkte ik in Vietnam bij de NL Ambassade. Ik trok daar een samenwerkingsverband tussen donoren en ontwikkelingsbanken als de WB en Asian Development Bank, waarbij ik heb leren onderhandelen met deze partners, nationale en lokale overheden en NGO’s.  Met PBL testte ik biodiversiteit­indicatoren voor nationale sociaaleconomische ontwikkelingsplannen. Ook als milieudiplomaat werkte ik in Indonesië aan laaglandbeheer, veenbossen en duurzame palmolie in het kader van klimaat en in Rwanda aan geïntegreerd waterbeheer.
Als senior beleidsmedewerker water en natuur bij Min. Infrastructuur & Milieu werkte ik aan de de NL Mariene Strategie, samen met Rijkswaterstaat. Als hoofd van de NL delegatie bij OSPAR werkte ik samen met 15 landen om de Oost Atlantische Oceaan te beschermen, met hot items als visserij, booreilanden, chemische vervuiling en plastic maar ook klimaat­verandering. Voor natuur bemoeide ik me met het Programma Aanpak Stikstof (PAS), Ruimte voor de Rivier, en de NL Natuurvisie.

Bij dit alles heb ik zeker veel “buiten gespeeld”. Heel vaak “het veld” bezocht, van de natuur genoten en daar gesproken met mensen uit alle lagen van de bevolking die ook maar iets met al die programma’s van doen hadden – het ging vooral om hun lotsverbetering. Hen betrekken en dingen samen met hen aanpakken en leren-door-te-doen was niet alleen leuk maar absoluut noodzakelijk en zeker leerzaam. Het boeit me hoe mensen kiezen. Burgerparticipatie dus, ook een hot item in Nederland, en Leiden, wat m’n grote interesse heeft en waaraan ik actief deelneem. Dat doe ik als voorzitter van buurtvereniging d’Oude Morsch en als lid van de participatie-commissie van de Vrienden van het Singelpark. Als lid van de LMR wil ik m’n ervaringen inbrengen om te helpen Leiden zo groen, biodivers en klimaatbestendig als mogelijk te krijgen, leefbaar dus. Tussendoor tennis ik veel (altijd gedaan).

Michel Maas

Na wat omzwervingen nu met het gezin alweer een aantal jaren woonachtig in Leiden. Gestudeerd in Delft en daar in de jaren ’90 in de Materiaalkunde afgestudeerd. Een stage op het gebied van de hoge opslag batterij en een afstudeerproject op het gebied van zonnecellen hebben gezorgd voor de affiniteit met energievraagstukken. Door een carrière bij Heineken waar ik zowel in binnen en buitenland in de Supply Chain heb gewerkt met focus op logistiek en productie ligt mijn affiniteit dus sterk bij mobiliteit en energie. Sinds een aantal jaren actief als ondernemer waar ik mij vooral bezig houd met het opzetten en begeleiden van complexe transities binnen en tussen bedrijven. Ik werk graag samen met de collega’s binnen de LMR om onze gemeente de transitie te laten maken naar een duurzamere gemeente met extra aandacht voor mobiliteit en energie.