Agenda

 

Agenda voor de vergadering van de LMR.

donderdag 16 april  2020 van 20:00 – 22:00 uur
plaats: Level zaal 2.2, Bargelaan 190, Leiden

1. Opening en vaststelling van de agenda


2. Verslagen

  • vorige vergadering
  • jaaverslag LMR over 2019
  • werkvoorraad

3. Binnengekomen stukken en mededelingen

4. Ontwikkelingen rond thema’s: (mondeling)

5. Het volgen van uitgebrachte adviezen: 

6. Gevraagde adviezen in voorbereiding:

    Advies Mobiliteitsnota (is verzondern op 17 februari 2020)

    Handelingsperspectief Leiden Energietransitie
    (is verzondern op 19 februari 2020)

    Advies Parkeervisie
    (is verzonden 11 maart 2020)

7. Ongevraagde adviezen in voorbereiding:

8. Overige onderwerpen (besloten deel van de vergadering)

          vacatures

9. Planning

         jaarplan Leidse Milieuraad 2020

voorbereiding volgende vergadering

10. Rondvraag en sluiting