Agenda

 

Agenda voor de vergadering van de LMR.

donderdag 11 november van 20:00 – 22:00 uur
plaats: via video gesprek MS TEams

1. Opening en vaststelling van de agenda

  • wethouder Ashley North neemt deel aan het 1e uur van de vergadering

2. Verslagen

  • vorige vergadering 15 oktober 2020
  • concept verslag gesprek DB LMR met de wethouder op
    6 november 2020
  • werkvoorraad

3. Binnengekomen stukken en mededelingen  

4. Ontwikkelingen rond thema’s: (mondeling)

4.2.
– Duurzame verstedelijking  – discussie over rol LMR bij     
   ontwikkelperspectieven, gebiedsvisies e.d.
– Is burgerberaad een nuttig instrument bij de Energietransitie?

5. Het volgen van uitgebrachte adviezen: 

6. Gevraagde adviezen in voorbereiding:

7. Ongevraagde adviezen in voorbereiding:

8. Overige onderwerpen (besloten deel van de vergadering)

          vacatures

9. Planning

    voorbereiding volgende vergadering

10. Rondvraag en sluiting