Agenda

 

Agenda voor de vergadering van de LMR.

donderdag 21 november 2019: 20:00 – 22:00 uur Kapelzaal, Stadhuis

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Verslagen

  • vorige vergadering
  • actiepuntenlijst
  • gesprek met wethouder North op 15 november 2019

3. Binnengekomen stukken en mededelingen: (geen)

4. Ontwikkelingen rond thema’s: (mondeling)

5. Het volgen van uitgebrachte adviezen: 
     Advies over Klimaatakkoord en de betekenis voor Leiden
      (6-11-2019)

6. Gevraagde adviezen in voorbereiding:

     Klimaatdaptatie en biodivers vergroenen     

     Advies nota B&W visie Ecologie Leiden

      Evenementenbeleid Leiden 2020

7. Ongevraagde adviezen in voorbereiding:

8. Overige onderwerpen (besloten deel van de vergadering)

          Rol en functie Leidse Milieuraad 

vacatures

9. Planning

voorbereiding volgende vergadering

10. Rondvraag

11. Sluiting