Agenda

 

Agenda voor de vergadering van de LMR.

donderdag 13 februari 2020 van 20:00 – 22:00 uur
plaats: Level zaal 2.2, Bargelaan 190, Leiden

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Verslagen

  • vorige vergadering
  • gesprek wethouder van 31 januari 2020
  • werkvoorraad

3. Binnengekomen stukken en mededelingen

4. Ontwikkelingen rond thema’s: (mondeling)

5. Het volgen van uitgebrachte adviezen: 

6. Gevraagde adviezen in voorbereiding:

     Reactie B&W op het LMR advies over de Evenementennota

      Bespreking concept advies Mobiliteitsnota

      Bespreking advies handelingsperspectief Leiden Energietransitie

7. Ongevraagde adviezen in voorbereiding:

8. Overige onderwerpen (besloten deel van de vergadering)

          Rol en functie Leidse Milieuraad 

vacatures

9. Planning

         Parkeervisie – B&W aanvraag advies 28 januari 2020 verstuurd; opstellen advies door LMR

voorbereiding volgende vergadering

10. Rondvraag en sluiting