Agenda

 

Agenda voor de vergadering van de LMR.

donderdag 16 januari  2019: 20:00 – 22:00 uur
plaats: Level zaal 2.2, Bargelaan 190, Leiden

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Verslagen

  • vorige vergadering
  • werkvoorraad

3. Binnengekomen stukken en mededelingen

4. Ontwikkelingen rond thema’s: (mondeling)

5. Het volgen van uitgebrachte adviezen: 

6. Gevraagde adviezen in voorbereiding:

     Klimaatdaptatie en biodivers vergroenen     

    Evenementenbeleid Leiden 2020

    Mobiliteitsnota

7. Ongevraagde adviezen in voorbereiding:

8. Overige onderwerpen (besloten deel van de vergadering)

          Rol en functie Leidse Milieuraad 

vacatures

9. Planning

voorbereiding volgende vergadering

10. Rondvraag

11. Sluiting