Aanstaande vacatures

  • Binnenkort treden een paar LMR-leden terug. We willen daarom nieuwe leden werven die naast de algemene advisering zich zullen toeleggen op een van de hieronder genoemde aspecten. De vacatures worden vervuld in de hieronder staande volgorde

  1. Afval en circulaire economie: Leiden staat voor een grote opgave. De techniek voor het scheiden van afval wordt steeds beter, maar dit lijkt onvoldoende om de landelijke afvaldoelstelling van 100 kg/inwoner in 2020 te bereiken. Er zal daarom heel veel moeten verbeteren aan de afvalinzameling, en aan het vermijden van het ontstaan van afval. Dit vraagt om een meer circulaire economie. Dat vereist belangrijke beleidsaanpassingen in vorm en inhoud van regelingen, maar ook in het bij elkaar brengen van partijen die elkaar kunnen steunen.
  2. Mobiliteit en stedenbouw: Maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidhinder te beperken hangen in Leiden vooral samen met verkeer. In de komende jaren zullen er belangrijke knopen doorgehakt moeten worden over parkeren, autoluwe binnenstad, circulatieplannen met een goede doorstroming; en dat alles tegen de achtergrond van het bouwen van ruwweg 15% meer woningen in het binnenstedelijk gebied (tot 2040).

In portefeuille:

Algemeen stedelijk milieubeleid. De omgevingswet legt veel discretionaire bevoegdheden in handen van de gemeenten. Behalve mogelijkheden om het beleid aan te passen aan omstandigheden,  schept dit ook ‘verplichtingen’. Het beleid moet transparant blijven en rechtszekerheid blijven bieden.