de Leidse MilieuRaad adviseert

De Leidse MilieuRaad (LMR) is in 1991 ingesteld door de gemeenteraad van Leiden om het gemeentebestuur te adviseren over gemeentelijk milieubeleid en met dat beleid samenhangende onderwerpen.

Sinds 2005 adviseert de Leidse MilieuRaad aan Burgemeester & Wethouders. Dit is in 2009 geformaliseerd.

Milieubeleid is de afgelopen jaren steeds meer geïntegreerd in klimaatbeleid. Milieumaatregelen en klimaatmaatregelen lopen vaak parallel.

Door gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen hoopt de LMR het draagvlak voor milieubeleid te vergroten en bij te dragen aan Leiden als duurzame stad waarin het goed en gezond leven is. De LMR heeft hiervoor drie aandachtsgebeiden geformuleerd:

  • Moibiliteit/verkeer
  • Groen/groenbeleving
  • Energie /CO2 uitstootreductie

De vergaderingen van de Leidse MilieuRaad zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, dan moet u dit ten minste 24 uur voor het begin van de vergadering aan de secretaris per telefoon of e-mail melden. Inbreng kan uitsluitend betrekking hebben op het werkgebied van de LMR,

April 2016, Leendert jonker, voorzitter Leidse MilieuRaad