LMR vergaderingen zijn openbaar

Het grootste deel van een vergadering van de Leidse Milieuraad is openbaar en door derden bij te wonen. Alleen de agendapunten van de LMR intern zijn niet openbaar. Als u een vergadering bij wilt wonen wordt u verzocht u van te voren bij de secretaris aan te melden. Zie de contactinformartie op deze website.

De agenda wordt ca. 1 week voor de vergadering geactualiseerd. De vergaderdata staan ook op deze website.
=================================================

Vacatures

De Leidse MilieuRaad (LMR) adviseert het college van B&W over het gemeentelijk milieubeleid en over de milieu-aspecten van ander gemeentelijk beleid. De LMR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college.

De Leidse Milieuraad is momenteel weer voltallig en er zijn nu geen vacatures. Wel wordt verwacht dat in 2022 enkele nieuwe vacatures ontstaan. Onderstaand enkele thema’s waarop dan versterking nodig zal zijn..

  1. Afval en circulaire economie: Leiden staat voor een grote opgave. De techniek voor het scheiden van afval wordt steeds beter, maar dit lijkt onvoldoende om de landelijke afvaldoelstelling van 100 kg/inwoner in 2020 te bereiken. Er zal daarom heel veel moeten verbeteren aan de afvalinzameling, en aan het vermijden van het ontstaan van afval. Dit vraagt om een meer circulaire economie. Dat vereist belangrijke beleidsaanpassingen in vorm en inhoud van regelingen, maar ook in het bij elkaar brengen van partijen die elkaar kunnen steunen.
  2. Mobiliteit en stedenbouw: Maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidhinder te beperken hangen in Leiden vooral samen met verkeer. In de komende jaren zullen er belangrijke knopen doorgehakt moeten worden over parkeren, autoluwe binnenstad, circulatieplannen met een goede doorstroming; en dat alles tegen de achtergrond van het bouwen van ruwweg 15% meer woningen in het binnenstedelijk gebied (tot 2040).
  3. Algemeen stedelijk milieubeleid. De omgevingswet legt veel discretionaire bevoegdheden in handen van de gemeenten. Behalve mogelijkheden om het beleid aan te passen aan omstandigheden,  schept dit ook ‘verplichtingen’. Het beleid moet transparant blijven en rechtszekerheid blijven bieden. De LMR adviseert over de inrichting van de omgevingswet in de gemeente Leiden in relatie met de effecten op milieu. Hoe krijg je een goede balans tussen bevordering biodiversiteit, leefbaarheid, meer woningbouw en mobiliteit.

Wat vragen we van nieuwe kandidaten:

  • Een algemene belangstelling voor milieuzaken
  • Werkzaam in een milieu gerelateerd beroep
  • Wonend in Leiden
  • Deelname aan maandelijkse vergaderingen. Deze zijn elke derde donderdag van de maand, tijdsbesteding 5 uur per maand inclusief voorbereiding. Er werken teams van twee tot drie leden aan een milieuthema. Naast de vergaderingen bereid je samen met anderen ongeveer twee adviezen per jaar voor.
  • Lid worden voor in ieder geval twee jaar.

Wat bieden we:

  • Een inspirerend netwerk
  • Uitdagende discussies met stakeholders en expert